செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சிறப்பு விலையில் மடிய ப≫

 செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சிறப்பு விலையில் மடிய ப>

சுருக்கமாக

கேடேநிய மஞ்சள் Parrucchyery இருந்து ஒவ்வொரு செவ்வாய் உங்கள் முடி களத்திற்கு ஒரு பிரத்தியேக விலை.
வந்து நீங்கள் சேமிக்க மற்றும் மட்டும் 10 € கொண்டு மேலே இருக்கும் என்று எங்கள் அற்புதமான தள்ளுபடி அனுபவிக்க எங்களை பார்க்க! பி>