மின்னல் மீது வியாழக்கிழமை 30% தள்ளுபடி ப≫

 மின்னல் மீது  வியாழக்கிழமை 30% தள்ளுபடி ப>

சுருக்கமாக

இந்த வாய்ப்பை படிக்க முடிகிறது என்றால் உங்களுக்கு மின்னலைக் ஒரு பெரிய 30% தள்ளுபடி பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்று வழிமுறையாக, கேடேநிய ல் உள்ள மஞ்சள் Parrucchyery இருந்து ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை!
என்ன அம்சங்கள் யாவை? உங்கள் முடியை வர்க்கத்தின் ஒரு கூடுதல் டச் கொடுக்க வாருங்கள்! பி>